Czynności notarialne

Czynności notarialne obejmują szereg różnych zadań, które należą do kompetencji notariuszy i wynikają z odpowiednich przepisów prawa.

Jednym z zadań notariusza jest sporządzanie poświadczeń, umów i aktów notarialnych. Dzieje się tak w przypadkach, gdy taka jest wola stron lub gdy wynika to z przepisów prawa. Jakimi poświadczeniami zajmuje się notariusz? Jest wiele rodzajów dokumentów, w których wymagane jest, by podpis klienta został poświadczony notarialnie, czyli w obecności notariusza. Jak wspomnieliśmy wyżej, katalog rodzajów poświadczeń jest szeroki. Obejmuje m.in. akty poświadczenia dziedziczenia czy poświadczenie zbycia przedsiębiorstwa.

Wśród umów, którymi się zajmujemy, znajdują się:

  • umowa darowizny (np. mieszkania, samochodu, nieruchomości gruntowej),
  • umowa sprzedaży (np. mieszkania, domu, przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce),
  • umowa o podział majątku wspólnego,
  • umowa zamiany,
  • umowa dożywocia,
  • ustanowienie odrębnej własności lokalu.

 

Co jeszcze oferujemy?

Zadaniem notariusza jest również sporządzanie wypisów i odpisów dokumentów. Mają one moc prawną i są identyczne z oryginałem (odpisy) lub bardzo do niego zbliżone (wypisy). Takie dokumenty przedkłada się w różnych instytucjach, gdzie są one wymagane, np. w bankach.

Kolejna dziedzina naszej działalności to spisywanie protokołów. To dokumenty poświadczające odbycie się danej czynności (np. protokół z zebrania wspólników spółki), albo określające stan jakichś czynności (np. protokół dziedziczenia).

przepisywany dokument

Sporządzanie wypisów i odpisów dokumentów

pieczątka na dokumencie

Sporządzanie poświadczeń, umów i aktów notarialnych

dłonie na klawiaturze

Spisywanie protokołów