Sporządzanie wypisów i odpisów dokumentów

dokument w dłoni

Nasza kancelaria notarialna świadczy usługi z zakresu sporządzania wypisów i odpisów dokumentów. Przypomnijmy, że sporządzony przez notariusza akt notarialny czy inny poświadczony dokument pozostaje w kancelarii, a wypisy wydaje się jego stronom, osobom upoważnionym, następcom prawnym w/w osób, a także osobom postronnym (za zgodą stron lub w wyniku orzeczenia sądu). Wypis ma moc prawną oryginału, ale czy czymś się od niego różni? Powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału, ale jeśli w oryginale znajdowały się jakieś poprawki lub przekreślenia, nie umieszcza się ich w wypisie. Na końcu wypisu musi się znaleźć informacja, kiedy i komu taki dokument wydano. Jeśli składa się on z wielu stron, powinny być one połączone, opatrzone parafkami oraz ponumerowane i spojone pieczęcią.

Czym różni się wypis dokumentu od jego odpisu? Odpis to dokładne odzwierciedlenie tego, co znajduje się w oryginale dokumentu, łącznie ze wszelkimi sporządzonymi na nim poprawkami. Odpis jest dokumentem bardziej uniwersalnym, wypis odtwarza wiernie tylko część dokumentu.

 

Wypisy i odpisy – do jakich dokumentów?

Sporządzanie wypisów i odpisów stosowane jest do wszystkich dokumentów obejmujących akty notarialne prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa nieruchomościowego. Ile to kosztuje? Opłaty są odgórnie narzucone i wynoszą 6 zł + 23 proc. VAT za każdą stronę (za stronę uważa się treść obejmującą nie mniej niż 25 wierszy). Sporządzone przez notariusza wypisy lub odpisy przedstawia się w różnego rodzaju instytucjach, np. bankach czy urzędach.

Warto pamiętać o tym, że w szczególnych przypadkach, np. na życzenie sądu, notariusz ma obowiązek przesłać informację o sporządzonym wypisie czy odpisie uprawnionej do tego instytucji.